Browsing Tag

dzieci

odliczenia na dziecko
Podatki i Księgowość

Ulga podatkowa odliczenia na dzieci. Jak skorzystać z odliczenia na dziecko.

Marzec 22, 2015

Od rozliczenia z tytułu ulgi na dziecko za 2014 rok nastąpiło kolejne zwiększenie kwot możliwych do odliczenia za trzecie i każde kolejne dziecko. Jeżeli ktoś będzie miał za mały podatek, by odliczyć całą ulgę – otrzyma nieodliczoną kwotę z urzędu skarbowego.

Kto może odliczyć ulgę

Ulga przysługuje z tytułu wychowywania małoletnich dzieci, w stosunku do których wykonywana była władza rodzicielska albo pełniona była funkcja opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z takim opiekunem albo sprawowana była opieka poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Rodzice całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej nie mogą więc korzystać z tej ulgi, podobnie, jak opiekunowie prawni, którzy nie mieszkali z dzieckiem w rozliczanym roku podatkowym.

Uprawnieni do odliczenia z tytułu ulgi na dziecko są jedynie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, składający zeznania PIT-36 lub PIT-37.

Kto nie może odliczyć ulgi na dziecko

Podatnicy, którzy uzyskują wyłącznie dochody opodatkowane 19 proc. stawką podatku – tzw. podatek liniowy i uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym albo kartą podatkową.

Kiedy podatnicy oprócz tych dochodów uzyskają również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, z tytułu zleceń, czy renty), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Jak działa ulga

Ulga przysługuje na każde pełnoletnie dziecko pozostające na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego, lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, które otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie ukończyło 25. roku życia, kontynuuje naukę w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących polski lub zagraniczny system oświaty lub szkolnictwo wyższe, oraz poza dochodami z renty rodzinnej nie uzyskało w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (19 proc. stawka dla niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych) ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł (556,02 zł : 18 proc.)

Wysokość ulgi 

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

  • 92,67 zł (tj. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej) na pierwsze dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
  • 92,67 zł na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
  • 166,67 zł na trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł, dziennie 5,56 zł),
  • 225,00 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko (rocznie 2 700 zł, dziennie 7,5 zł).

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa