Browsing Tag

bezrobocie

Praca i ZUS

Po jakim czasie pracy należy nam się zasiłek dla bezrobotnych

Marzec 23, 2015

W życiu bywa różnie, a na rynku pracy wciąż, pomimo rozgłaszanych przez media wieści, nie jest najlepiej. Sprawdźmy komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek z powiatowego urzędu pracy można uzyskać po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna oraz kiedy urzędnicy nie znajdą propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Musisz jednak spełniać określone warunki, aby zasiłek mógł zostać przyznany.

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych?

Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni byłeś zatrudniony i osiągałeś wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Uwaga! W okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Należy jednak pamiętać, że są wyjątki, w których nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. Pomimo nieopłacania składki na Fundusz Pracy zasiłek dla osób bezrobotnych będzie przysługiwał. Dotyczy to sytuacji, gdy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby, które mają co najmniej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni).

Po jakim czasie nabywa się prawo do zasiłku?

Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązałeś stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron – zasiłek będzie Ci przysługiwał po okresie 90 dni, wyjątkiem są sytuacje, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zarejestrowałeś się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, która jest w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełniasz warunki do nabycia zasiłku dla osób bezrobotnych – zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodowałeś rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia – zasiłek  będzie Ci przysługiwał po okresie 180 dni.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze